Humor - Shinai

Ratio:  / 2
MaloBueno 
panda shinai humor
Oh, perdon... me estaba comiendo tu espada...?