Kata Bokuto ni yoru Kendo kihon waza keiko ho

Ratio:  / 1
MaloBueno